تاریخ آمل رو

تاریخ آمل

سرشناسه: رجایی، مجید، 1346- عنوان و نام پدیدآور: تاریخ آمل/ مجید رجایی. مشخصات نشر: ساری: شلفین، 1393. مشخصات ظاهری: 518ص.: مصور. شابک: 8-373-100-600-978 وضعیت فهرست‌نویسی: فیپا موضوع: آمل–تاریخ رده‌بندی کنگره: 1393 3ر895م/2071DSR رده‌بندی دیویی: 2262/955 شماره کتابشناسی ملی: 3756401 مؤلف: مجید رجائی ناشر: انتشارات شلفین چاپ و صحافی: چاپ نیما صفحه‌آرایی: کتیبه نوبت چاپ: نخست […]